ΜΕΤΡΟΠΟΛ

(METROPOLE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες