Αντικατάσταση της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94),

«β. Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα της υποπερίπτωσης γγ` της περίπτωσης β` της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, 0.50 ευρώ.».*** Η περ.β΄αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 72 Ν.4472/2017,ΦΕΚ Α 74/19.5.2017.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ