Πολεμικό Ναυτικό – Διακήρυξη ΣΔ 12/20/ΚΠ/ΚΕΦΝ για μίσθωση δωμάτιων ξενοδοχείων (Διενέργεια Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ)

Διακήρυξη με αριθμό 12/20 Συνοπτικού Διαγωνισμού με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης, με Αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Μίσθωσης Δωματίων Ξενοδοχείων, προς Kάλυψη Aναγκών Παραθερισμού εν Ενεργεία Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών του Π.Ν., κατά το Έτος 2020, Εκτιμώμενης Αξίας Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και φόρου διαμονής της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Ν.4389/16, άνευ Φ.Π.Α.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ