Φορολογικά Θέματα

Φορολογικά Θέματα
89101112131415161718
2014
ΠΟΛ.1023-2014 - Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄)
Κατεβάστε το αρχείο ...
2014
ΠΟΛ.1014-2014 - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 15% επί της υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του άρθρου 41 του ν.4172/2013 και καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου.
Κατεβάστε το αρχείο ...
2014
ΠΟΛ.1008-2014 - Καθορισμός τιμών κτήσης ακίνητης περιουσίας σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν , σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 41 του ν.4172/2013
Κατεβάστε το αρχείο ...
2014
ΠΟΛ.1012-2014 - Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013.
Κατεβάστε το αρχείο ...
2014
ΠΟΛ.1001-2014 - Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄).
Κατεβάστε το αρχείο ...
89101112131415161718
Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος