Επικαιρότητα
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τους όρους της υπ’ αριθ. 10656/21.12.2016 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό Πρωινό»
Σε συνέχεια των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της ως άνω διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο Β.1.7 αυτής, παραθέτουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις. (δείτε το συνημμένο αρχείο)
Συνημμένα αρχεία:
394-13012017_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_doc.pdf
Χάρτης Κόμβου  | Επικοινωνία | Πληροφορίες | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Copyright 2008 - 2009 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος